REGULAMIN PARKINGU

BIG PARK S.C. Barbara Krok, Paulina Pałgan

Ul.Leśna 31,   42-460 Mierzęcice

Oddział

Ul.Kolejowa 112,   42-460 Mierzęcice

Warunki ogólne

 1. Zarządca parkingu jest BIG PARK S.C. Barbara Krok, Paulina Pałgan

Ul.Leśna 31,   42-460 Mierzęcice

Oddział

Ul.Kolejowa 112,   42-460 Mierzęcice

 1. Wjazd na parking jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodę na warunki niniejszego

„Regulaminu” i zobowiązuje się do przestrzegania.

 1. Obsługa parkingu ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu parkingu.
 2. Korzystania z parkingu jest płatne wg cennika dostępnego w biurze parkingu i na stronie

internetowej www.parkingpyrzowice.net

 1. Parking jest dozorowany, monitorowany, ogrodzony, czynny całą dobę, niestrzeżony.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialność stron określają

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Opłaty za parking

 1. PŁATNOŚĆ ZA PARKING NA MIEJSCU:

Opłata za parking jest uiszczana kartą płatniczą lub gotówka w dniu przyjazdu.

 1. PŁATNOŚĆ ON-LINE

Opłatę za parking można też uiścić on-line poprzez portal Przelewy24.pl

Po dokonaniu rezerwacji mailem zostanie przesłany link z odpowiednią kwota którą trzeba opłacić.

Korzystanie z parkingu

 1. Pojazd należy parkować w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Nie należy parkować pojazdu w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 3. Zakaz wjazdu pojazdów posiadających jakiekolwiek substancje szkodliwe dla zdrowia i

łatwopalne.

 1. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

 1. Na terenie parkingu zabronione jest:

palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, tankowanie pojazdu, naprawianie pojazdu, mycie

pojazdu itp.

 1. Obsługa parkingu ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu parkingu.

Bezpieczeństwo

 1. Parking jest dozorowany, monitorowany, oświetlony, ogrodzony.
 2. Parking jest niestrzeżony.
 3. Na parking obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 4. Parking czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

Postanowienie końcowe

 1. Obsługa parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody Korzystającego powstałe w wyniku

kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.

 1. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie oznacza zawarcia umowy przechowania pojazdu ani

żadnej innej umowy, zobowiązującej właściciela parking do sprawowania pieczy nad pojazdem

pozostawionym na parkingu.

 1. Klient parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym za

szkody wyrządzone innym klientom parkingu lub osoba trzecim.

 1. Spowodowanie lub poniesienie na parkingu jakiejkolwiek szkody należy niezwłocznie zgłosić

do obsługi parkingu i złożyć oświadczenie na piśmie w 2 egzemplarzach.

 1. Reklamacje, skargi i wnioski należy zgłaszać do obsługi parkingu, telefonicznie: tel. 692-913-816, 884-692-913 lub mail: kontakt@parkingpyrzowice.net

 

KONTAKT:

BIG PARK S.C. Barbara Krok, Paulina Pałgan

Ul.Leśna 31,   42-460 Mierzęcice

Oddział

Ul.Kolejowa 112,   42-460 Mierzęcice

Tel: 692-913-816

Tel: 884-692-913

Mail: kontakt@parkingpyrzowice.net

Rezerwacje: rezerwacje@parkingpyrzowice.net

Strona: parkingpyrzowice.net